BTR Försäkringsskydd 2020

Grundpaketet

BTR-försäkringens grundpaket för 2020 ingår automatiskt och aktiveras när du löst B-tränarlicensen.
Liksom tidigare kan du även komplettera med tillägg för att motsvara behoven i din verksamhet.

Licensen för B-tränare innehåller 4 grundförsäkringar

Hästdrulle
Hästdrulleförsäkringen ersätter skador på din egendom som hästen ställer till med i samband
med travträningsverksamhet. T.ex. ersätts sulky
om den skadas av hästen. Försäkringsbelopp är
40 000 kronor. Försäkringen har en självrisk på
2000 kr per skadetillfälle.

Olycksfall
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som drabbar den försäkrade under aktivitet som har samband med travsport samt resa direkt till och från aktivitet. Ersätter bl.a. medicinsk invaliditet, dödsfall, läke-, tand- och resekostnader, rehabilitering och merkostnader.
Försäkringsbeloppet är 1 000 000 kronor för
medicinsk invaliditet.
Försäkringen gäller utan självrisk.

Avbrott
Avbrottsförsäkringen ersätter 75 % av de fasta kostnaderna i din verksamhet vid arbetsoförmåga
på grund av olycksfall. Ersättningen är maximerad till 500 kr per dygnundermaximalt 90dygn.
Försäkringen har en karens på 14 dagar.

Hästdrulleansvar och Ansvar
Skadar hästen annans egendom är försäkrings-
beloppet 120 000 kronor oavsett om tränaren orsakat skadan genom vårdslöshet eller ej.

Blir en B-tränare stämd eller får ett ekonomiskt krav som överstiger 120 000 kronor gör vi en ansvarsutredning. Vi hjälper B-tränaren att utreda om denne varit vårdslös enligt skadeståndsrättsliga regler. Har man varit vårdslös i sin utövning som tränare kan
försäkringen ersätta krav upp till 10 miljoner kronor. Har man inte varit vårdslös så hjälper vi till att bestrida oberättigat krav och att föra tränarens talan.

Vid personskador orsakade av häst i träning hos
B-tränare gäller försäkringen även för ägaren eller någon annan som ansvarar för hästen om denne blir stämd eller får ett ekonomisktkrav som grundas på något som hästen har orsakat. Detta gäller endast personskada på person utanför kretsen av ägare, tränare, stallpersonal, medhjälpare med flera.

Medhjälparförsäkring!

Medhjälparförsäkringen är en olycksfallsförsäkring som gäller för medhjälpare till fullvärdig medlem i
B-tränarnas Riksförbund. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som drabbar den försäkrade under aktivitet som har samband med hästsport samt resa direkt till och från aktivitet. Ersätter bl.a. medicinsk och ekonomisk invaliditet, dödsfall, läke-, tand- och resekostnader, rehabilitering och merkostnader.

Försäkringsbeloppet är 200 000 kr för medicinsk invaliditet respektive 400 000 kr för ekonomisk
invaliditet. Försäkringen gäller utan självrisk.

Tilläggsförsäkringar

BTR 1
Kompletterar och förstärker skyddet i grundpaketet

En företagsförsäkring som kompletterar BTR-
försäkringen till ett skydd som motsvarar
behovet för en mindre tränares verksamhet.

• Försäkrad egendom 120 000 kr
• Ansvarsförsäkring 10 miljoner
• Rättsskydd inklusive skattemål 200 000 kr
• Olycksfall för tillfällig besökare 200 000 kr.

Årspremie: 822 kr

BTR 2
Olycksfall inom travsport

Kan tecknas av dig som inte är medlem i
B-tränarnas Riksförbund. Försäkringen gäller för
medhjälpare som täcker den försäkrades personskada vid olycksfall som inträffar under travsportsaktivitet. Ersätter bl.a. medicinsk invaliditet, dödsfall, läke-, tand- och resekostnader, rehabilitering och merkostnader.
Tecknas per person från 18 till 65 års ålder.
Försäkringsbeloppet är 1 000 000 kr för medicinsk
invaliditet.

Årspremie: 444 kronor

BTR3
Fritidsolycksfall


Motsvarande skydd som BTR 2, men försäkringen
gäller under fritid. Kan endast tecknas av dig som
är fullvärdig medlem i B-tränarnas Riksförbund.

Tecknas per person från 18 till 65 år för ex. B-
tränare, medhjälpare, familjemedlem.

Årspremie: 684 kronor

BTR 4
Grundpaketet för dig utan licens


Detta tillägg motsvarar den försäkring som ingår
i BTR:s medlemsförsäkring, för licensierade tränare. B-tränare som inte avser att ta ut licens kan skaffa sig samma försäkringsskydd med detta tillägg.
Denna försäkring gäller dock inte under tävling.

Årspremie: 1294 kronor

BTR 5
Utökad försäkringsbelopp för medhjälparförsäkringen


Försäkringsbelopp: 1 000 000 kr för medicinsk
invaliditet. Kan endast tecknas av dig som är fullvärdig medlem i B-tränarnas Riksförbund.

Årspremie: 300 kronor

Vid försäkringsfrågor, kontakta:

BTR Försäkringsservice:

Tel: 08 515 166 22
Mail: btr@soderbergpartners.se
 
Avtalsansvarig på Söderberg & Partners:
Magnus Karlsson
Mobil: +46 70 926 20 58
magnus.karlsson@soderbergpartners.se
 
Vid skada:
Hästdrulle och Ansvar:
Anmälan görs skriftligen. Skadeanmälan finns att hämta på här >>.
 
Olycksfall och Avbrott:
Ring BTR:s skadeservice på If 0770-820 820 (Tonval med endast 2st val)
 
Övriga skadefrågor:
Ring BTR:s skadeservice på If 0770-820 820
eller
BTR Försäkringsservice 08-515 166 22